ప్రఙ్ఞ్యా 90.4 FM ఇది మన ప్రగతి తరంగం

ప్రఙ్ఞ్యా 90.4 FM ఇది మన ప్రగతి తరంగం గోకరాజు రంగరాజు ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వారీ కమ్యూనిటీ రేడియో ప్రజ్ఞ్యా 90.4 ఎఫ్.ఎమ్.

Channel Banner

Recently Played

Gallery

Recent News

About Us

గోకరాజు రంగరాజు ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వారీ కమ్యూనిటీ రేడియో ప్రజ్ఞ్యా 90.4 ఎఫ్.ఎమ్.

click here
click here
 

Chat